Smluvní podmínky

pro klienty Celostní komunikace

“Naším přáním je, aby porucha dítěte rodinu spojila ne rozdělila.”

Milí klienti,

rádi bychom vám sdělili závazné podmínky pro logopedickou péči a konzultace pro rodiče.

Celostní komunikace nabízí dvě formy péče. A to o rodinu dítěte s poruchou komunikace a samotné dítě s poruchou komunikace. Celostní přístup vychází z myšlenky, že porucha řeči dítěte ovlivňuje celý rodinný systém a je skrze tento systém také utvářena a podporována.

A proto pečujeme jak o dítě tak o rodiče. 

Pomáháme dítěti upevnit komunikační dovednosti, zesílit jeho sebevědomí, navázat vztah k sobě samému a cítit se přijímané a hodnotné. Rodiči nabízíme možnost koučinkového sezení, které vede k uvolnění negativních přesvědčení, které uvolní cestu dítěti, pomohou k přijímání dítěte a jeho projevů, ale také uvolnění méně příjemných prožitků a emocí, které s poruchou řeči na hlubší rovině souvisí a narušují harmonický vztah rodiče a dítěte.

Logopedické terapie pro děti jsou v délce 30 minut /sourozenci 45 minut/ a probíhají dle společné domluvy a návrhu terapeuta, obvykle 1x 14 dní. Konzultace pro rodiče a koučinková sezení probíhají dle společné domluvy terapeuta s rodičem a jsou doplňkem logopedického sezení. Konzultace pro rodiče však mohou probíhat nezávisle /tedy i v případě, že vaše dítě není v naší péči/. 

OBJEDNÁVKA SEZENÍ

  • BALÍČKU PÉČE O DÍTĚ A RODIČE NA 3 MĚSÍCE - Objednávku a úhradu balíčku terapie je potřeba uskutečnit vždy před prvním sezením, Obvykle nabízíme po domluvě předplacení balíčku péče o rodiče a dítě na 3 měsíce. V případě, že úhrada sezení neproběhne, tak se sezení ze strany terapeuta ruší. Po vyčerpání balíčku bude ze strany terapueta krátce vyhodnocena efektivita péče o klienta, a také bude klient vyzván k vyjádření spokojenosti s poskytovanou péčí. Po vzájemném souhlasu bude klient  e-mailem vyzván k objednávce dalšího balíčku sezení. 
  • KONZULTACE PRO RODIČE - Objednávku konzultace pro rodičee je potřeba uskutečnit vždy před domluvením termínu sezení. 

ZRUŠENÍ JIŽ DOMLUVENÉHO SEZENÍ

Domluvené sezení lze JEDENKRÁT zrušit bez udání důvodu bezplatně a to 48 hodin před stanoveným termínem. A to zasláním e-mailu s žádostí o zrušení /přesunutí/ terapie na jiný den. V tomto případě máme dostatek prostoru nabídnout uvolněný termín dalším zájemcům. Druhé zrušení domluveného sezení bude již plně hrazeno. 

V případě, že bude terapie zrušena méně než 48 hodin před jejím začátkem nebo se klient na terapii nedostaví /například z důvodu opomenutí sezení/, terapie bude započítaná jako uskutečněná. Neplatí pro odůvodněné případy např. zrušení sezení z důvodu náhlého  onemocnění, závažné osobní nebo rodinné situace, neočekávaných vážných okolností. 

STORNO LOGOPEDICKÉ DIAGNOSTIKY, JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE PRO RODIČE
Objednávku logopedické diagnostiky a konzultace pro rodiče lze stornovat zasláním e-mailu s žádostí o zrušení bezplatně 48 hodin před stanoveným termínem. V ostatních případech se částka za neuskutečněnou konzultaci nevrací.  

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SEZENÍ - ZE STRANY KLIENTA

Klient má právo kdykoliv ukončit terapie nebo koučinková sezení. V případě, že se klient rozhodl nepokračovat v předplacených sezeních bez závažných důvodů (osobních nebo rodinných), částka za nevyčerpaná sezení se vrací ve výši 50% ceny. 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SEZENÍ - ZE STRANY TERAPEUTA

Terapeut má právo kdykoliv ukončit terapie nebo koučinková sezení z důvodů neplnění stanovených povinností a úkolů, opakovaného rušení sezení ze strany klienta, špatné spolupráce s dítětem, nízká motivace rodiny a její slabé zapojení, ale také z důvodů osobních nebo rodinných. V případě, že bude terapie zrušena ze strany terapeuta, v tomto případě je částka za nevyčerpaná sezení vrácena v plné výši.

Těšíme se na spolupráci s vámi. 

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mail logopediesusmevem@gmail.com. 

Mgr. Martina Kolmanová - klinická logopedka s celostním přístupem, life kouč