Smluvní podmínky

pro klienty celostní komunikace

“Naším přáním je, aby porucha dítěte rodinu spojila ne rozdělila.”

Milí klienti,

rádi bychom vám sdělili závazné podmínky pro logopedickou péči a konzultace pro rodiče.

Celostní komunikace nabízí dvě formy péče. A to o rodinu dítěte s poruchou komunikace a samotné dítě s poruchou komunikace. Celostní přístup vychází z myšlenky, že porucha řeči dítěte ovlivňuje celý rodinný systém a je skrze tento systém také utvářena a podporována.

A proto pečujeme jak o dítě tak o rodiče. 

Pomáháme dítěti upevnit komunikační dovednosti, zesílit jeho sebevědomí, navázat vztah k sobě samému a cítit se přijímané a hodnotné. Rodiči nabízíme možnost koučinkového sezení, které vede k uvolnění negativních přesvědčení, které uvolní cestu dítěti, pomohou k přijímání dítěte a jeho projevů, ale také uvolnění méně příjemných prožitků a emocí, které s poruchou řeči na hlubší rovině souvisí a narušují harmonický vztah rodiče a dítěte.

Je zcela na vás, zda se rozhodnete využít obě nabízené možnosti současně nebo pouze jednu část.  V

Logopedické terapie pro děti jsou v délce 30 minut /sourozenci 45 minut/ a probíhají dle společné domluvy a návrhu terapeuta, obvykle 1x 14 dní. Konzultace pro rodiče a koučinková sezení probíhají dle společné domluvy terapeuta s rodičem a jsou vhodným doplňkem logopedického sezení. Logopedická terapie, stejně jako konzultace pro rodiče, však mohou probíhat nezávisle na sobě. Je vždy na zvážení terapeuta i rodiče, zda si přeje tyto dvě nabízené služby kombinovat či nikoli. 

OBJEDNÁVKA LOGOPEDICKÉ TERAPIE / KONZULTACE, KOUČINKU pro rodiče
Objednávku a úhradu terapie/konzultace je potřeba uskutečnit vždy před prvním sezením, Obvykle nabízíme po vzájemné domluvě předplacení balíčku šesti sezení. V případě, že úhrada sezení neproběhne, tak se sezení ze strany terapeuta ruší. Po vyčerpání balíčku šesti sezení bude ze strany terapueta krátce vyhodnocena efektivita péče o klienta, a také klient vyzván k vyjádření spokojenosti s poskytovanou péči. Po vzájemném souhlasu bude klient  e-mailem vyzván k objednávce dalšího balíčku sezení. 

ZRUŠENÍ LOGOPEDICKÉ TERAPIE, KONZULTACE / KOUČINKU PRO RODIČE

Domluvené sezení lze zrušit bez udání důvodu bezplatně 48 hodin před stanoveným termínem a to pouze jedenkrát za 6 sezení. A to zasláním e-mailu s žádostí o zrušení /přesunutí/ terapie na jiný den. V tomto případě máme dostatek prostoru nabídnout uvolněný termín dalším zájemcům. 

V případě, že bude terapie zrušena méně než 48 hodin před jejím začátkem nebo se klient na terapii nedostaví /např.z důvodu opomenutí sezení/, terapie bude započítaná jako uskutečněná. Neplatí pro odůvodněné případy např. zrušení sezení z důvodu náhlého  onemocnění, závažné osobní nebo rodinné situace, neočekávaných vážných okolností. V případě, že bude terapie zrušena 2x za sebou, bude druhé zrušené sezení již plně hrazeno. A to v případě, že bude zrušeno do 48 hodin před jeho zahájením. 

STORNO LOGOPEDICKÉ DIAGNOSTIKY, JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE PRO RODIČE
Objednávku logopedické diagnostiky a konzultace pro rodiče lze stornovat bezplatně 48 hodin před stanoveným termínem. V ostatních případech se částka za neuskutečněnou konzultaci nevrací.  To neplatí v případě nečekaných okolností.  

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SEZENÍ - ZE STRANY KLIENTA

Klient má právo kdykoliv ukončit terapie nebo koučinková sezení. V případě, že se klient rozhodl nepokračovat v předplacených sezeních bez závažných důvodu (osobních nebo rodinných), částka za nevyčerpaná sezení se vrací ve výši 50% ceny. 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SEZENÍ - ZE STRANY TERAPEUTA

Terapeut má právo kdykoliv ukončit terapie nebo koučinková sezení z důvodů neplnění stanovených povinností a úkolů, opakovaného rušení sezení ze strany klienta, špatné spolupráce s dítětem, nízké motivace rodiny a její śamotné zapojení, ale také z důvodů osobních nebo rodinných. V případě, že bude terapie zrušena ze strany terapeuta, v tomto případě je částka za nevyčerpaná sezení vrácena v plné výši.

Těšíme se na spolupráci s vámi. 

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mail logopediesusmevem@gmail.com. 

Mgr. Martina Kolmanová